shwq.net
当前位置:首页 >> 二十六个字母大小写及音标是? >>

二十六个字母大小写及音标是?

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [??u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju...

26个大小写字母的音标是:A a [ei] ,B b [bi:], C c [si:], D d [di:], E e [i:], F f [ef], G g [d3i:], H h [eit∫], I i [ai], J j [d3ei], K k [kei] ,L l [el], M m [em], N n [en], O o [u], P p [pi:], Q q [kju:], R r ...

26 个英文字母大小写及发音音标如下 : A a [ei] B b [bi:] 必 C c [si:] D d [di:] 地 E e [i:] 衣 F f [ef] G g [d3i:] 鸡 H h [eit∫] I i [ai] 爱 J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ ə u] 鸥 P p [pi:] 批 Q q [kju...

初一英语书后面有

stroke caused by tumult

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju...

26个英文大写小写字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S...

您好,当然是这样: Aa、Bb、Cc、Dd、Ee、Ff、Gg、Hh、Ii、Jj、Kk、Ll、Mm、Nn、Oo、Pp、Qq、Rr、Ss、Tt、Uu、Vv、Ww、Xx、Yy、Zz 1)含元音音素[ei] 字母:Aa Hh Jj Kk 音标:[ei] [eit∫] [d3ei] [kei] 2) 含元音音素[i:] 字母:Bb Cc Dd Ee Gg Pp ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com