shwq.net
当前位置:首页 >> 二十六个字母大小写及音标是? >>

二十六个字母大小写及音标是?

26个大小写字母的音标是:A a [ei] ,B b [bi:], C c [si:], D d [di:], E e [i:], F f [ef], G g [d3i:], H h [eit∫], I i [ai], J j [d3ei], K k [kei] ,L l [el], M m [em], N n [en], O o [u], P p [pi:], Q q [kju:], R r ...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [...

二十六个英文字母读法如下: A a:[ei] Bb: [bi:] Cc: [si:] Dd: [di:] Ee: [i:] Ff: [ef] Gg: [dʒi:] Hh: [eit∫] Ii :[ai] Jj :[dʒei] Kk :[kei] Ll :[el] Mm: [em] Nn :[en] Oo: [əu] Pp: [pi:] Qq :[kju:] Rr...

26 个英文字母大小写及发音音标如下 : A a [ei] B b [bi:] 必 C c [si:] D d [di:] 地 E e [i:] 衣 F f [ef] G g [d3i:] 鸡 H h [eit∫] I i [ai] 爱 J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ ə u] 鸥 P p [pi:] 批 Q q [kju...

26个英文大写小写字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S...

1、A至H字母大小写 Aa、Bb、Cc、Dd、Ee、Ff、Gg、Hh 2、A至H英文字母发音 Aa[ei] 、 Bb[bi:] 、 Cc[si:] 、 Dd[di:] 、 Ee[i:] 、 Ff[ef] 、 Gg[dʒi:]、 Hh[eit∫] 扩展资料 英文字母一共26个,其中由5个元音字母和21个辅音字母组成。 5个元...

元音就aeiou5个,剩下来的都是辅音 字母组合就是两个或两个以上连着都是元音或辅音 shoe元音字母组合(后两个字母) empty(后四个全是)

你好音标是没有大小写的。如果有识读的问题欢迎追问

是的,但是不要用连写

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com