shwq.net
当前位置:首页 >> 用C语言将十进制转换为二进制,八进制和十六进制(... >>

用C语言将十进制转换为二进制,八进制和十六进制(...

int main(){int a,b,c[10000],i=0,j=0;printf("请输入想转换的a进制:a= ");scanf("%d",&a);switch (a){case 2:printf("请输入一个十进制:b= ");scanf("%d",&b);do{c[i]=b%2;b=b/2;i++;j++;}while(b!=1);c[j]=1;printf("二进制为: ");for(i=j;...

#include #include #include /*该函数可以实现小于整型数据的任意进制之间转换*/ /*以下函数将a进制数s转换成b进制并输出*/ void f(int a,int b,char s[]) { char r[17]; int i,n,t,k; for(n=strlen(s)-1,i=t=0;*(s+i)!='\0';i++,n--) /*这里先...

你们都是一个班的么这两天减了好多这样的题,米意思

c语言中没有表示二进制的字符,但是你可以根据十进制、八进制或者十六进制转换一下。 可以利用短除法,将十进制转变成二进制,我们一般的思路是这样的,下面给出一个例子: 把20转换成二进制:20/2=10........余数为0 最低位10/2=5..........余...

可以通过下面的公式解决 #include const int maxn = 128; const int index8 = 8; const int index16 =16; int main() {int Array8[maxn]; int Array16[maxn]; int n, cot8 = 0; scanf("%d", &n); int m = n, cot16 = 0; while(n) {Array8[cot8++...

八进制和十六进制可以直接用%o和%x输出。 二进制这里自己弄了下。 #include int main(int argc, char *argv[]){ int i, j, n; char two[9] = {0}; for(i = 1; i =0; j--, n>>=1) { two[j]=(n & 1) + '0'; } printf("%9s", two); /*八进制*/ prin...

#include //转换为2进制 void showbit(int n) { if(n>1){ showbit(n/2); printf(" "); } printf("%d",n%2); } //转换为8进制 void showoct(int n) { if(n>7){ showoct(n/8); printf(" "); } printf("%d",n%8); } //转换为16进制 void showhex1(i...

#include #include #include /*该函数可以实现小于整型数据的任意进制之间转换*/ /*以下函数将a进制数s转换成b进制并输出*/ void f(int a,int b,char s[]) { char r[17]; int i,n,t,k; for(n=strlen(s)-1,i=t=0;*(s+i)!='\0';i++,n--) /*这里先...

include "stdio.h" void main() { int a,b; printf("请输入2个八进制数:"); scanf("%o %o",&a,&b); printf("a+b = %d(十进制)\n",a+b); printf("a+b = %x(十六进制)\n",a+b); }

此题涉及到大数据处理(输入的16进制数最大可能到100000位),所以不能用常规的除8模8方法做,思路: 先将十六进制转为二进制表示 再将二进制转换为八进制表示,然后输出 具体程序实现如下: #include #include #include /* 将十六进制字符转换...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com